Färdskrivare

De fyra olika fabrikat av digitala färdskrivare som förekommer inom EU.

Enligt EU-parlamentets och Rådets förordning EG 561/2006 och EES skall reglerna om kör- och vilotider (KoV) följas vid alla vägtransporter av

 1. gods, om fordonens högsta tillåtna vikt, inklusive släpvagn eller påhängsvagn, överstiger 3,5 ton, eller
 2. passagerare med fordon som är konstruerade eller permanent inrättade för transport av mer än nio personer, inbegripet föraren, och avsedda för detta ändamål,
Det innebär att de måste vara utrustade med färdskrivare.

Med vägtransport menas all körning helt eller delvis på en för allmän trafik upplåten väg med ett lastat eller olastat fordon som används för transport av personer eller gods.


Generella undantag:

Inom EU och EES skall följande undantas från KoV:

 1. fordon som används för persontransporter i linjetrafik, om linjens längd inte överstiger 50 kilometer,

 2. fordon vars högsta tillåtna hastighet inte överstiger 40 kilometer i timmen,

 3. fordon som ägs eller hyrs, utan förare, av försvarsmakten, räddningstjänsten, brandförsvaret och styrkor som är ansvariga för upprätthållande av allmän ordning, om transporten utförs till följd av de uppgifter som ålagts dessa yrkeskårer och genomförs under deras kontroll,

 4. fordon som används i nödsituationer eller för räddningsarbete, inbegripet fordon som används för icke-kommersiella transporter av humanitärt bistånd,

 5. specialfordon som används för sjukvårdsändamål,

 6. specialfordon för bärgning som används inom en radie av 100 km från den ort där fordonet är stationerat,

 7. fordon som provas på väg i samband med tekniskt utvecklingsarbete, reparation eller underhåll och nya eller ombyggda fordon som ännu inte tagits i drift,

 8. fordon eller en kombination av fordon med en högsta tillåtna vikt som inte överstiger 7,5 ton, vilka används för icke-kommersiell transport av gods,

 9. kommersiella fordon som betraktas som veteranfordon enligt lagstiftningen i den medlemsstat där de körs och som används för icke- kommersiell transport av personer eller gods.

Vi kan notera att traktorer vars högsta tillåtna hastighet överskrider 40 km/timme måste utrustas med färdskrivare om de används för vägtransporter enligt ovan. Vidare kan vi i punkt 1 se anledningen till att bussar som går i lokal trafik (stadstrafik) ofta inte är utrustade med färdskrivare.

Ett last- eller personbilsregistrerat fordon (kan vara personbil, buss, husbil eller lastbil) omfattas av kör- och vilotidsbestämmelserna när totalvikten för fordonet eller för fordonskombinationen vid tillkopplat släp, överstiger 3,5 ton och transporten är kommersiell.

Ett last- eller personbilsregistrerat fordon (kan vara personbil, buss, husbil eller lastbil) omfattas av kör- och vilotidsbestämmelserna när totalvikten för fordonet eller för fordonskombinationen vid tillkopplat släp, överstiger 7,5 ton även om transporten INTE är kommersiell.

Ett bussregistrerat fordon (kan vara personbil, buss, husbil eller lastbil) omfattas av kör- och vilotidsbestämmelserna oavsett totalvikt och antalet sittplatser om transporten är kommersiell.

Ett fordon som normalt brukas för transporter för vilka undantag gäller, kan omfattas av bestämmelserna när det används för andra transporter. Om så är fallet måste fordonet vara utrustad med färdskrivare. Bestämmelserna lägger normalt inte någon vikt vid ägarförhållandet.

Observera att ett fordon är att betrakta som taget i bruk då beställaren/brukaren övertar fordonet driftfärdigt från försäljningsställe/ombyggnadsplats. Ett fordon som brukas i demonstrationssyfte, lastat eller olastat, eller lånas ut i kunds transportverksamhet ska anses ha tagits i drift. Detta oavsett registreringen vid tillfället eller om fordonet framförs med saluvagnsskylt, så kallad ”grön skylt”.

Observera att det kan skilja mellan klassningen av ”veteranfordon” mellan länderna. Exempelvis i den engelska förordningstexten hänvisas till fordon som har en historisk status. Detta likställs i Sverige med fordon som är skattebefriade på grund av ålder, alltså är 30 år eller äldre, enligt SFS 2006:227 (Vägtrafikskattelagen, 2 kap. 2 §).

Undantag som endast gäller inom Sverige

 1. Fordon som används eller hyrs utan förare av jordbruks-, trädgårds-, skogs-, uppfödnings- eller fiskeriföretag för godstransporter inom ramen för företagets egen verksamhet inom en radie av högst 100 kilometer från den plats där företaget är beläget.

 2. Jordbruks- och skogsbrukstraktorer som används i jordbruks- och skogsbruksverksamhet, inom en radie av högst 100 kilometer från den plats där företaget som äger, hyr eller leasar fordonet är beläget.

 3. Fordon som uteslutande används på öar med en areal av högst 2300 km2, och som inte är förenad med landet i övrigt med broar, vadställen eller tunnlar öppna för motorfordon.

 4. Fordon som används för övningskörning och förarprov för erhållande av körkort eller yrkeskompetensbevis, förutsatt att fordonet inte används för kommersiell transport av gods eller passagerare.

 5. Fordon som används i samband med underhåll av:
  • Avloppsanläggning (gäller även transport av uppsuget material).
  • Översvämningsskyddsanläggning (vid risk för översvämning).
  • Vatten- gas- och elanläggningar (gäller enbart existerande anläggningar, inte nybyggnationer).
  • Underhåll och kontroll av vägar (gäller inte transporter från sandtag till silo/sandupplag).
  • Dörr-till-dörr-insamling och bortskaffande av hushållsavfall (transport från deponeringsanläggning eller från uppsamlingsställe till återvinningsanläggning eller mellanlagring omfattas inte av undantaget och inte heller transport av bygg- eller industriavfall).
  • Telekommunikationstjänster.
 6. Fordon med mellan 10 och 17 sittplatser vilka uteslutande används för icke-kommersiell persontransport.

 7. Fordon som används för uppsamling av mjölk från bondgårdar och för återlämning till bondgårdar av mjölkbehållare eller mjölkprodukter avsedda för djurfoder.

 8. Fordon som används för transport av djuravfall eller djurkadaver, som inte är avsedda som människoföda.

 9. Fordon som används för transport av levande djur från bondgårdar till lokala marknader och omvänt eller från marknader till lokala slakterier inom en radie på 100 kilometer.

 10. Specialfordon som transporterar cirkus- och nöjesfältsutrustning.

Om man har en körning som undantas av KoV och bilen är utrustad med analog skrivare bör man, för att undvika eventuella problem vid kontroll, ange på baksidan vad man utfört. Om man kör en bil med digital skrivare skall man ställa den i läge OUT oavsett om man har förarkort isatt eller ej.

Körning som inte omfattas av KoV räknas som annat arbete. Detta betyder att arbetet ingår i ramtiden (13 eller 15 timmar per 24-timmars period) och vägarbetstidslagen måste förstås följas.