Kursinformation

Denna utbildning har delats in i 5 delkurser om 7 timmar. Du kan gå delkurserna i vilken ordning du vill. För att bli godkänd på en delkurs måste du delta aktivt hela tiden. Prov avläggs inte.

Delkurs 1. Rationell körning

Rationell körning är att använda motorn, växellådan, rörelseenergin, motorbroms, frirullning och retarder på ett sätt som minimerar bränsleförbrukningen och slitaget på fordonet. Dessutom skall säkerhetsbestämmelserna beaktas, dvs. bromsar, däck och lufttrycksystemet skall vara i god ordning. Du ska också veta hur du ska agera om fel uppstår.

Vi går igenom grunderna i sambanden mellan kraft, moment, effekt och energi och tränar på att tolka motordiagram korrekt. Olika typer av växellådor och kopplingar tas upp och olika motortyper – bland annat el och elhybrider.

Lufttrycksystemets, bromsars och hjälpbromsars funktioner repeteras.

Intelligenta transportsystem (ITS) ingår i denna delkurs. ITS utgör en del i det mycket breda EU-projektet TEN-T som handlar om hur vi bäst förbinder alla delar av EU för ett effektivt utbyte av varor och tjänster. Utvecklingen inom ITS sker ganska fort nu, inte minst vad gäller autonoma fordonssystem och vi ser till att uppdatera oss i området.

Miljöaspekter behandlas, krav på däck samt luft- och rullmotståndens inverkan gås igenom. Någon form av test av vår förmåga till rationell körning blir det också.

Delkurs 2. Godstransporter

Syftet med delkursen är att du skall försäkra dig om att du vet hur laster lastas och säkras på ett korrekt och säkert sätt och vilka hjälpmedel som finns för detta och möjliga konsekvenser av felaktig lastsäkring.

Hjälpmedel och utrustning för lastsäkring, lastning och lossning gås igenom. Vi går också igenom hur man gör erforderliga beräkningar vad gäller bruttovikt, totalvikt, axeltryck och lastvolym. Konsekvenser av överlast tas upp.

Vi går igenom hur man gör en riktig lastfördelning, kontrollerar lastsäkringsutrustningen och lastsäkrar. Här ingår genomgång av Mariterms app ReadyLash och vi övar på några fall.

Om tid och intresse finns kan vi ta upp de ekonomiska villkoren för godstransporter och organisationen av marknaden samt konkurrens/samarbeten mellan olika transportslag.

Delkurs 3. Lagar och regler

Syftet med denna delkurs är att säkra att du känner till vägarbetstidslagen samt kan tillämpa reglerna för arbetstid, körtid och vilotid och hantering av färdskrivare, Du ska också känna till konsekvenserna av att inte göra det.

Vi gör en ordentlig genomgång av kör- och vilotidsreglerna.

Vi bemödar oss om att se till att du vet hur du använder färdskrivaren på rätt sätt och hur du får ut information ur den samt hur du tolkar utskrifter från den.

Om tid och intresse finns går vi igenom lagar och regler för inrikes och internationella transporter (fraktsedlar, checklistor mm.) och olika sätt att skydda transporten för att förhindra smuggling, stölder, etc.

Delkurs 4. Ergonomi och hälsa

Syftet med denna delkurs är att du skall känna till de komponenter som ger god hälsa och känna till medel för att uppnå eller upprätthålla en sådan. Du skall ha kunskap om hur god ergonomi i arbetet åstadkoms. Vi vill också att du efter genomgången kurs känner att du har insikter, verktyg och vilja att sträva mot ovanstående mål.

Vi tittar på den grundläggande arbets- och vilocykeln. Vi går igenom orsaker till och följder av trötthet och stress samt riskerna med alkohol och droger.

Vi belyser värdet av god kost och goda mattider och hur man som förare kan upprätthålla det.

Din kropp skall hålla i många år och vi går igenom och tränar litet på hur man utför fysiska moment (lyft etc.) med liten risk för skador. Vi går också igenom – och du får prova på - enkla former av kroppsträning och stretchövningar som kan fungera för en förare.

Delkurs 5. Säkerhet och kundfokus

Syftet med delkursen är du skall veta hur du skall agera när du kommer till en olycksplats eller om ditt eget fordon hamnar i en trafikolycka. Hur du utrymmer fordonet och ser till att passagerarna är säkra. Efter kursen skall du ha grundläggande kunskaper i livräddning, veta hur och kunna genomföra nödvändiga åtgärder vid brand.

Begreppet riskmedvetenhet ingår i kursen, dvs förståelse för risker i trafiken och kunskap om hur man minimerar dem är mycket viktigt för att höja trafiksäkerheten.

Du får träna brandsläckning och HLR (hjärta- lung-räddning). Vi kollar hur en hjärtstartare fungerar. Olika typer av kroppsskador och hur man bäst hanterar dem tittar vi också på.

Kunderna är viktiga – det är de som försörjer oss. Det är dig som kunden ser så du är mycket viktig för ditt företags anseende. Hur du uppträder i trafiken, bemöter kunderna, genomför de uppdrag du har samt fordonets skick har betydelse. Om tid finns diskuterar vi detta område.