Trafiktillstånd

Figur: Mercedes Arocs entreprenadbil.

I EU-förordningen 1071/2009 fastställs gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik inom EU. Förordningen tillämpas på alla företag som är etablerade i gemenskapen och som bedriver yrkesmässig trafik. Den tillämpas också på företag som har för avsikt att bedriva yrkesmässig trafik. Kompletterande bestämmelser rörande Sverige finns i SFS 2012:210.

Tillämpningsområde

 • Yrkesmässig trafik definieras som verksamhet som bedrivs av ett företag som med motorfordon eller fordonskombinationer transporterar gods på väg för annans räkning mot ersättning. I den svenska versionen av förordningen finns inte formuleringen "mot ersättning" med, vilket skulle kunna tolkas som att oavsett om man får betalt för frakten eller ej krävs trafiktillstånd. Emellertid, i den engelska förlagan står att transporten skall ske mot ersättning av något slag för att tillstånd skall krävas. Alltså, om det kan visas att transporten sker utan ersättning krävs inte trafiktillstånd.

 • För persontransporter gäller samma som ovan om fodonet medger transport av fler än nio personer, föraren inräknad.

 • Begreppet väg preciseras inte i lagen så den får antas gälla för alla typer av vägar.

 • Fordon som berörs är alla typer av fordon eller fordonståg som utför yrkesmässig trafik. Även fordon med totalvikt under 3,5 ton omfattas i Sverige (förordningen EG 1071/2009 tillåter medlemsländer att undanta fordon under 3,5 ton men Sverige har valt att inte göra det).

 • Förordningen omfattar varje juridisk eller fysisk person som i kommersiellt syfte bedriver godstransporter. Dvs, även som privatperson krävs trafiktillstånd om transporten är kommersiell.

Undantag

 1. Företag som bedriver persontransporter på väg uteslutande i icke-kommersiellt syfte eller som yrkesmässigt huvudsakligen bedriver annan verksamhet än persontransporter på väg.
 2. Företag som bedriver yrkesmässig trafik uteslutande med motorfordon med en högsta tillåten hastighet som inte överstiger 40 km/tim. Alltså, transporter med traktor och släp undantas om traktorns tillåtna hastighet inte överstiger 40 km/tim.

Krav för att bedriva yrkesmässig trafik

Företag som bedriver yrkesmässig trafik ska
 1. vara faktiskt och fast etablerade i en medlemsstat,
 2. ha gott anseende (prövas av tillståndsgivande myndighet),
 3. ha tillräckliga ekonomiska resurser (kapital och reserver till ett värde av minst €9000 för första fordonet och €5000 per varje ytterligare fordon), och
 4. ha erforderligt yrkeskunnande (visas genom skriftligt prov).

Etableringskrav

Företaget måste ha ett driftscentrum i den medlemsstat där verksamheten skall bedrivas. Där måste samtliga handlingar, journaler etc. som krävs för att berörda myndiheter skall kunna utföra kontroller finnas. Företaget måste också när tillstånd beviljats förfoga över fordon som är registrerade i landet eller på annat sätt uppfyller landets lagstiftning.

Trafikansvarig

En trafikansvarig måste finnas som leder transportverksamheten på företaget och därför måste uppfylla kraven på gott anseende och erforderligt yrkeskunnande i företaget.

Minst en trafikansvarig skall finnas. Hen skall vara en fysisk person anställd av företaget eller annan fysisk person som "faktiskt och fortlöpande leder företagets transportverksamhet". Om företaget inte har erforderligt yrkeskunnande ger förordningen EG 1071/2009 utrymme att anlita utomstående för uppdraget. En sådan person skall vara bosatt i gemenskapen (EU/EES) och uppfylla punkterna 2 och 4 ovan. Personen får inte vara knuten till något transportköpande företag och får inte leda transportverksamheten för fler än fyra företag och sammanlagt mer än 50 fordon. Avtal måste upprättas som fastställer vilka uppdrag denna person skall utföra och vilka hens åtaganden är. I förordningen slås fast vilka uppdrag som måste ligga på den trafikansvarige. De är:

 • ansvar för fordonsunderhåll,
 • kontroll av transportavtal och transportdokument,
 • grundläggande räkenskaper,
 • transportplanering för förare och fordon samt
 • kontroll av säkerhetsrutiner,
För att kunna bli trafikansvarig krävs avläggande av prov och det goda anseendet prövas. I Bilaga 1 till EG 1071/2009 anges de kunskaper som en trafikansvarig skall uppfylla för att anses ha erforderligt yrkeskunnande. För att anses ha gott anseende krävs laglydighet i största allmänhet och att sociallagstiftningen och regler för transporter på väg respekteras. En detaljerad lista återfinns i Artikel 6 i EG 1071/2009 .

Kommentar

Som framgår av det ovanstående kan man möjligen "rigga" sin verksamhet så att man slipper skaffa trafiktillstånd. Det kan ju vara lockande eftersom provet för att få tillståndet är ganska omfattande. Det finns dock goda skäl för att skaffa det även om man kanske kan klara sig utan:
 • Innehav av trafikstillstånd ger större respekt hos den övriga åkerinäringen.
 • Om man har trafiktillstånd behöver man inte fundera huruvida man kan ta ett uppdrag eller ej, vilket kan vara en god fördel.
 • Man slipper problem med att visa att transporten inte kräver trafiktillstånd vid poliskontroll.